Error returned Invalid input - 'สภาดิจิทัลฯจัดเวิร์กช๊อปออนไลน์-แนวทางสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการบริจาคคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา-มุ่งช่วยนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษทั่วประเทศ1-8ล้านคนให้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างเป็นรูปธรรม', required number