Error returned Invalid input - '-สภาดิจิทัลฯ-จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการถกข้อคิดเห็นต่อร่างกรอบการเจรจาFTAไทย-สหภาพยุโรปเพิ่มโอกาสด้านการค้าการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมศักยภาพเศรษฐกิจไทยในระยะยาว', required number