Error returned Invalid input - '-สภาดิจิทัลฯ-จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการถกข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯว่าด้วยการประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์-e-time-stamp-ส่งเสริมการบริการประทับเวลาในประเทศไทยให้มีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล', required number