activities
Clubhouse ในประเด็น “มาตรการส่งเสริม STARTUP ECOSYSTEM โดยสภาดิจิทัลฯ”
19 Feb 2021
สภาดิจิทัลฯ เชิญชวนท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งบทเสวนา Clubhouse ในประเด็น “มาตรการส่งเสริม STARTUP ECOSYSTEM โดยสภาดิจิทัลฯ”

มาร่วมฟังร่วมแชร์กับ ทบทวนมาตรการส่งเสริม Startup Ecosystem เพื่อสภาดิจิทัลฯ นำเสนอภาครัฐให้กำหนดเป็นนโยบายของประเทศ โดยเปรียบเทียบ Best Practice จากประเทศแนวหน้าของโลก ซึ่งมุ่งหวังให้ไทยมีการสนับสนุน Startup ที่ดีที่สุดในอาเซียน และเป็นประเทศอันดับหนึ่งที่ Startup และ นักลงทุน จะต้องเลือก !!

เปิดวงสนทนาโดย :

1. คุณผรินทร์ สงฆ์ประชา, คุณปฐม อินทโรดม กรรมการสภาดิจิทัลฯ

2. คุณกฤษณ์ ณ ลำเลียง กรรมการสภาดิจิทัลฯ

3. ดร. อธิป อัศวานันท์ ผู้อำนวยการสภาดิจิทัลฯ

4. คุณอรดา วงศ์อำไพวิทย์ ผู้ช่วยประธานสภาดิจิทัลฯ

5. ดร. ณวัฒน์ คำนูณวัฒน์ ผู้ดูแลโครงการพันธกิจเศรษฐกิจดิจิทัล สภาดิจิทัลฯ

แล้วพบกัน ที่ Clubhouse App. วันจันทร์ที่ 22 ก.พ. 2564 เวลา 16.00 น.