activities
PDPA Live Series EP2 : PDPA in Soft Action for Board and Management
21 Apr 2021
สภาดิจิทัลฯ (DCT) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน 4 ซีรี่ย์เสวนาให้ความรู้ พร้อมเจาะลึกในทุกประเด็นที่ควรรู้เกี่ยวกับ PDPA ไปด้วยกัน


เตรียมตัวให้พร้อม 22 เม.ย. นี้ !! พบกับ PDPA Live Series EP2 : "PDPA in Soft Action for Board and Management" เน้นประเด็นแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่องค์กร เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจในหลักการปฏิบัติของกฎหมาย PDPA อย่างแท้จริง รวมถึงประเภทของข้อมูลที่บริษัทเก็บอยู่ ว่ามีผลกระทบเชิงธุรกิจมากน้อยเพียงใด และระดับ “ความพร้อม” ของบริษัท/องค์กร ในการรับมือต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA

 
มาร่วมเตรียมความพร้อมไปด้วยกัน ก่อนที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จะมีผลบังคับใช้ !!
 

เจอกัน !! วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00-11.00 น. ทางหน้าเพจ DCT Facbook


messageImage_1618890175453