news
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการร่วมถกข้อคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
8 Jun 2021

8 มิถุนายน 64  สภาดิจิทัลฯ นำโดย คุณเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ รองประธานและประธานพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดการประชุมออนไลน์ระดมความคิดเห็นคณะกรรมการและสมาชิกสภาฯ ขึ้นในประเด็นหลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ที่ประชุมได้ทำการรวบรวมข้อคิดเห็นทั้งหมด เพื่อนำไปเสนอต่อที่ประชุม “การพิจารณาข้อบทกฎหมายและหาแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550” ที่จะจัดขึ้น โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในวันที่ 11 มิ.ย. 2564 ที่จะถึงนี้  

 Com 3 

ทั้งนี้ ประเด็นหลักในการรับฟังความคิดเห็นโดยสภาดิจิทัลฯ ข้างต้น ประกอบด้วย 1) ขยายบทนิยามของคำว่า "ผู้ให้บริการ", 2) เพิ่มนิยามภาคผนวก ก. ผู้ให้บริการในการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น, 3) เพิ่มภาคผนวก ข. ลักษณะของข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ให้บริการ (ประเภท 2) มีหน้าที่ต้องเก็บรักษา, 4) เพิ่มภาคผนวก ข. ลักษณะของผู้ให้บริการในส่วนของคำว่า "สื่อสังคมออนไลน์", 5) เพิ่มนิยามของระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคล, 6) กำหนดหน้าที่ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผู้ใช้บริการให้กับผู้ให้บริการ, 7) ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้นานกว่า 90 วัน, 8) ระยะเวลาในการเตรียมตัวของผู้ให้บริการในการดำเนินการเพื่อให้มีการลงทะเบียนเพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ และกำกับดูแลข้อมูลผู้ใช้บริการ นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

 
Com 2


จากการประชุมได้บทสรุปรายละเอียดข้อคิดเห็นจากกรรมการและสมาชิกสภาดิจิทัลฯ ถึงประเด็นหลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้แก่ การตีความนิยามของคำว่า "ผู้ให้บริการ" การเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับชื่อที่ระบุตัวตนที่ใช้ (User ID) และติดตั้ง Log ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่มีการบันทึกไว้เมื่อมีการเข้าถึงระบบเครือข่ายซึ่งระบุตัวตนอย่างครอบคลุม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนในกรณีมีผู้กระทำความผิดได้ นอกจากนั้นยังมีการกำหนดระดับและรายละเอียดของผู้ให้บริการในการจัดเก็บข้อมูล โดยแบ่งระดับในการเก็บข้อมูลอย่างชัดเจน ได้แก่ ระดับของผู้ให้บริการ Internet รวมถึง ระดับรอง เช่น ผู้ประกอบการ SME นำไปสู่การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานระดับต่างๆ เพื่อการเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

 
Com 1

ทั้งนี้ สภาดิจิทัลฯ จะดำเนินการรวบรวมและสรุปข้อเสนอแนะทั้งหมด เร่งนำเสนอต่อกระทรวงดีอีเอส ในการพิจารณาแนวทางหลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการก่อความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งผลกระทบตามมาอย่างมากทั้งต่อบุคคล และองค์กรภาคธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมไปถึงการก่อให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต


Com 5