news
สภาดิจิทัลฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “SEED PROJECT” ของวุฒิสภาและกระทรวงวัฒนธรรมผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เสริมองค์ความรู้ดิจิทัลและการป้องกันภัยจากไซเบอร์
7 Jun 2021

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา สภาดิจิทัลฯ นำโดย นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ รองประธานและประธานพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมเชิงปฏิบัติการผ่านออนไลน์ “SEED PROJECT” หรือ กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาของเด็ก เยาวชน และประชาชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของวุฒิสภาร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนางจริญญา จักรกาย ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เป็นประธานโครงการครั้งนี้ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และให้ความรู้กับประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคม ในการรู้เท่าทันสังคมโลก และสามารถเลือกสรร กลั่นกรอง นำมาปรับใช้สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน สร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชน ขยายและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในทุกภาคส่วนของสังคม สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่ดีในยุคดิจิทัล พร้อมทั้งสามารถดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นแกนนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศกว่า 308 คน มาอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านออนไลน์ในเดือนมิถุนายน 2564

 clubhouse 7 

“สภาดิจิทัลฯ ต้องขอขอบคุณวุฒิสภาและกระทรวงวัฒนธรรม โดยกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ ในโครงการนี้ขึ้นมา และให้โอกาสสภาดิจิทัลฯ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องการพัฒนาและรู้เท่าทันสื่ออย่างปลอดภัย การสร้างภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัลและการระวังข้อมูลส่วนบุคคล การพัฒนาตนเองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในสถานการณ์ปัจจุบันอีกด้วย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญตามนโยบายของสภาดิจิทัลฯในฐานะองค์กรสำคัญที่ทำงานร่วมกับภาคเอกชน รัฐบาล และภาคประชาชน ที่มุ่งเน้นการ “พัฒนาคน” รวมถึงกลุ่มเยาวชนเหล่านี้ที่จะกลายเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต เราจึงต้องมีการสร้างความเข็มแข็งในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับดิจิทัลแก่กลุ่มเหล่านี้ รวมทั้งต้องมีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้มีความรู้ความสามารถที่มีมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy ให้กับประเทศไทยในอนาคตได้อีกด้วย” นางเขม นรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ รองประธานและประธานพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สภาดิจิทัลฯ กล่าว

 
pic2


pic1


“การอบรมเชิงปฏิบัติการ SEED PROJECT ในเดือนมิถุนายน 2564 มีทั้งสิ้นจำนวน 4 รุ่นด้วยกัน เมื่อสิ้นสุดการอบรมในทุกรุ่น ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบเกียรติบัตรเพื่อเป็นความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยใบเกียรติบัตรจะสามารถยืนยันความถูกต้องของการเข้ารับการอบรมผ่านระบบดิจิทัลของสภาดิจิทัลฯ ได้ นอกจากนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณเกรียงไกร กงกะนันทน์ ศิลปินไทยชื่อดังที่มีผลงานบน NFT มาช่วยออกแบบใบเกียรติบัตรด้วย ทั้งนี้สภาดิจิทัลฯ ยังได้รับความสนับสนุนจากเหล่าผู้สร้างคาแรคเตอร์ไทยชื่อดัง เช่น Bloody Bunny, Holen, Majory, Nut so Mondster, Rudolph the Awesome, Shewsheep, WarbieYama, และ Tidlom ที่มอบการ์ตูนคาแรคเตอร์มาสร้างสีสันในบทเรียนการทำ Sticker ของน้องๆ รวมทั้งมอบของรางวัลที่แจกในกิจกรรมต่างๆ” นางสาวอรมดี ปุรผาติ กรรมการ สภาดิจิทัลฯ กล่าวเสริมตอนท้าย


AA60FBCC-0A4C-4268-8E85-7632FF42097D

pic3