news
สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดแรก
9 Jan 2019

สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย มีมติแต่งตั้งรอง ประธาน และประธานพันธกิจ รวม 8 ท่านเพื่อสานต่อแต่ละพันธกิจของสภาดิจิทัลฯ ให้เดินหน้าได้ตามที่ ตงั้เป้าหมายไว้อีกทงั้แตง่ ตงั้ที่ปรึกษากิตตมิ ศกัดิ์ที่ปรึกษาทรงคณุ วฒุิรวมถึงต าแหน่งอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนและ ยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลร่วมกับภาครัฐและเอกชน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ รองประธานและประธานพันธกิจ 1. รองประธานและประธานพันธกิจด้านก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัด - นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน 2. รองประธานและประธานพันธกิจด้านการสร้างความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน - นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ 3. รองประธานและประธานพันธกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ในประเทศ) - นายธง ตั้งศรีตระกูล 4. รองประธานและประธานพันธกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ระหว่างประเทศ) - นายวิเชียร เปรมชยัสวสัดิ์ 5. รองประธานและประธานพันธกิจด้านพัฒนาสังคมดิจิทัล - ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท 6. รองประธานและประธานพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ - นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ 7. รองประธานและประธานพันธกิจด้านการเป็ นศูนย์รวมนวัตกรรมของโลก - ดร. วีระ วีระกุล 8. รองประธานและประธานพันธกิจงานโครงการพิเศษ - นายลักษมณ์ เตชะวันชัย ที่ปรึกษากิตตมิศักดิ์ 1. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ 2. ดร.ศรีภูมิ ศุขเนตร 3. นายกลินท์ สารสิน 4. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ 1. นายแก้วสรร อติโพธิ 2. ดร. เพิ่มศกัดิ์มกราภิรมย์ 3. ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ 4. นายรุจิระ บุนนาค 5. ดร. เสรี วงษ์มณฑา 6. พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ ต าแหน่งอื่นๆ - เลขาธิการ : นางสาวชไมพร พรพฤทธิอนันต์ - เหรัญญิก : นายส านวน หิรัญวงษ์ - ทะเบียน : นายนนทวัตต์ สาระมาน - ปฏิคม : นางสาวอรมดี ปุรผาติ

***********************************************

เกี่ยวกับ สภาดิจิทัลฯ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย มีบทบาทและหน้าที่เป็ นตัวแทนของสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจหรือ อุตสาหกรรมดิจิทัลในการเสนอความเห็น ประสานงาน และสนับสนุนการด าเนินงานด้านนโยบายระหว่างภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลแล้ว ยังมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถทั้งของ บุคลากรและผู้ประกอบการธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมและก ากับดูแลให้ เกิดคุณภาพ มาตรฐาน และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับเป้ าหมายการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็ นการด าเนินการ ตามบทบาทและหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก 7 ข้อ คือ(1) เป็นตัวแทนของสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ดิจิทัลในการเสนอความเห็น ประสานงาน และสนับสนุนการดำเนินงานด้านนโยบายระหว่างภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมดิจิทัล (2) เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล (3) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล (4) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านดิจิทัลให้มีมาตรฐาน (5) ส่งเสริมและก ากับ ดูแลให้เกิดคุณภาพ มาตรฐาน และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล รวมทั้งควบคุมดูแลให้สมาชิก ปฏิบัติตามข้อบังคับของสภาและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล (6) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ (7) ดำเนินกิจการอื่นเพื่อ การพัฒนาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทยหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง