activities
DCT DIGITAL FUTURE TALKS : โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้ง Cloud Data Center ในประเทศไทย โดยสภาดิจิทัลฯ
13 Jun 2021

สภาดิจิทัลฯ ได้ดำเนินโครงการ "การจัดทำแนวทางและศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้ง Cloud Data Center ในประเทศไทย" โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการไทยถูกจัดเก็บในประเทศไทยและมีกระบวนการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นแนวทางสร้างความเติบโตและแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจการให้บริการคลาวด์ของไทยต่อไปในอนาคต

พบกับ DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้ง Cloud Data Center ในประเทศไทย โดยสภาดิจิทัลฯ" ในวันพุธที่ 16 มิ.ย. 2564 เวลา 16.30 น.

แล้วพบกันทางหน้าเพจ DCT ได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand

ep11-2-01