activities
DCT DIGITAL FUTURE TALKS : การสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อน Digital Competitiveness ของประเทศไทย โดยสภาดิจิทัลฯ
28 Jun 2021

Digital ครอบคลุมและเกี่ยวข้องกับทุกส่วนของสังคม การขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาคส่วนจึงเป็นสิ่งสำคัญ “สภาดิจิทัลฯ” ได้ตั้งเป้าที่จะสร้างเวที สร้างระบบนิเวศ ที่จะให้ทุกภาคส่วนเข้ามาตั้ง Goal Commitment ร่วมกัน เพื่อร่วมกันผลักดันการพัฒนา Digital Competitiveness ของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

พบกับ DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “การสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อน Digital Competitiveness ของประเทศไทย โดยสภาดิจิทัลฯ" ในวันจันทร์ที่ 28 มิ.ย. 2564 เวลา 16.30 น.

แล้วพบกันทางหน้าเพจ DCT ได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ