activities
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “แผนการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล เป้าหมาย และตัวชี้วัด โดยสภาดิจิทัลฯ"
12 Jul 2021

ความท้าทายที่สําคัญของประเทศไทยคือ การพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ สภาดิจิทัล ขอเชิญช่วนท่านมาร่วมเจาะลึก 3 ตัวชี้วัดสำคัญที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลสู่แรงงานแห่งอนาคตไปด้วยกัน


DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “แผนการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล เป้าหมาย และตัวชี้วัด โดยสภาดิจิทัลฯ" ในวันจันทร์ที่ 12 ก.ค. 2564 เวลา 16.00 น.


แล้วพบกันทางหน้าเพจ DCT ได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand


ep18HD-01