activities
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “เจาะลึก SME-Board ตลาดทุนใหม่ สำหรับ Start Up และ Tech Companies ไทย"
2 Aug 2021

เจาะลึกแนวทางการจัดตั้งตลาดรองสำหรับ SME (SME Board) โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อส่งเสริมให้ "Start Up และ Tech Companies ไทย" สามารถระดมทุนในวงกว้าง มีทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งทุนที่หลากหลายมากขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างโอกาสระดมทุน และนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดกิจการให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

พบกับ DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “เจาะลึก SME-Board ตลาดทุนใหม่ สำหรับ Start Up และ Tech Companies ไทย" ในวันพุธที่ 4 ส.ค. 2564 เวลา 16.00 น.
 

แล้วพบกันทางหน้าเพจ DCT ได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand