activities
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “ขับเคลื่อนแนวทางช่วยเหลือ SME-Startups เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19"
11 Aug 2021

“สภาดิจิทัลฯ” ตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่มีต่อธุรกิจ SME-Startup จึงได้ขับเคลื่อนบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นแนวทางจัดทำนโยบายและกำหนดมาตรการช่วยเหลือที่ตรงความต้องการของธุรกิจ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “ขับเคลื่อนแนวทางช่วยเหลือ SME-Startups เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19"

วันพุธที่ 11 ส.ค. 2564 เวลา 16.00 น.