news
ธง ตั้งศรีตระกูล รองประธานสภาฯ ให้แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ในรายการ Thinking Network คลื่นความคิด FM 96.5 พร้อมผลักดันแรงงานดิจิทัลไทย เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0
17 Jan 2022


วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นายธง ตั้งศรีตระกูลรองประธานและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ Thinking Network คลื่นความคิด FM 96.5 ในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นถึงความจำเป็นในการนำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงแนวทางการผลักดันและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยโดยสภาดิจิทัลฯ


นายธง ตั้งศรีตระกูล รองประธานสภาดิจิทัลฯ กล่าวว่า อุตสาหกรรมต่าง ๆ จำเป็นต้องนำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้หรือที่เราเรียกว่า “Digital Transformation” ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน โดยคือ คน กระบวนการทำงาน และการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับขนาดความต้องการขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวัตถุประสงค์หลักในการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ก็เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตและบริหารจัดการ เช่น บัญชี การเงิน บุคคล เป็นต้น


บทบาทสำคัญของสภาดิจิทัลฯ ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศทั่วโลกได้นั้น สิ่งสำคัญคือการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีกระบวนการทางความคิดแบบดิจิทัล (Digital Mindset) ตั้งแต่ระดับประถมหรือมัธยม และการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) นอกจากนั้นยังต้องผลักดันประเทศไทยให้พัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน เพื่อขับเคลื่อนอันดับของประเทศ (Ranking) ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล (Competitiveness) มากขึ้น รวมถึงการผลักดันการสร้างแรงงานที่มีทักษะด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ต่อไป นายธง ตั้งศรีตระกูล รองประธานสภาดิจิทัลฯ กล่าวทิ้งท้าย


ติดตามการสัมภาษณ์คลิก เศรษฐกิจดิจิทัลช่วยธุรกิจได้อย่างไร?