news
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ มุ่งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านการทำธุรกรรมด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมผลักดันผู้ประกอบการไทยเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
9 Mar 2022

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย นำโดย ดร.วีระ วีระกุล รองประธานและประธานพันธกิจด้านการเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมของโลก สภาดิจิทัลฯ จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการสภาฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็นครอบคลุมในประเด็นที่มาของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570), สาระสำคัญของแผนระยะที่ 1, สถานการณ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย, แนวทางการจัดทำ (ร่าง) แผนระยะที่ 2 และนำเสนอแก่คณะกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อนำไปปรับปรุงและจัดทำเป็นแผนฉบับสมบูรณ์ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป


การประชุมระดมข้อคิดเห็นครั้งนี้ ทางกรรมการสภาดิจิทัลฯ ได้มีการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ได้แก่ การพิจารณาคำนิยาม ความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องของข้อมูลเป้าหมายและสาระสำคัญด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งข้อมูลมูลค่าการส่งออก และมูลค่าการขายสินค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เป็นต้น โดยที่มาของข้อมูลต้องมีความโปร่งใส สะท้อนความเป็นจริง และและเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ในการพัฒนาแต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างตรงจุด นอกจากนั้นในส่วนของข้อมูลเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานดิจิทัลของประเทศไทย ควรพิจารณาเพิ่มเติมการอ้างอิงเปรียบเทียบกับต่างประเทศ เพื่อให้สามารถวัดผลลัพธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ยังมีประเด็นในการพิจารณารายละเอียดเรื่องการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมต่อสินค้าและผู้ประกอบการไทย รวมทั้งหน่วยรับแจ้งหรือหน่วยงานกำกับดูแลในการรับเรื่องตรวจสอบร้านค้าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เป็นต้น


จากการประชุมระดมข้อคิดเห็นในครั้งนี้ได้มีการสรุปข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ สภาดิจิทัลฯ โดยประเด็นหลักเป็นเรื่องของการวัดมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำมากำหนดเป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องเป็นมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สะท้อนกับสถานการณ์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศอย่างแท้จริงเพื่อให้การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้ถึงเป้าหมายและตัวชี้วัดนั้นเป็นการดำเนินการเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นรูปธรรม โดยสภาดิจิทัลฯ จะรวบรวมข้อคิดเห็น และนำเสนอต่อกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการพิจารณาปรับปรุงและจัดทำแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งทำให้ระบบหรือการบริการมีความน่าเชื่อถือ นอกจากนั้นเพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม