news
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการมอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับกระบวนการมอบอำนาจให้มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ ขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย มุ่งสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ
28 Mar 2022

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย นำโดย คุณธิดารัธ ธนภรรคภวิน รองประธานและประธานพันธกิจด้านกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัด สภาดิจิทัลฯ จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการสภาฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการมอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Delegation of Authority) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่ออธิบายภาพรวมของการมอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการมอบอำนาจ การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของการมอบอำนาจ หลักฐานของการมอบอำนาจ และระบบสนับสนุนของการมอบอำนาจ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้องมาใช้กับการมอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการมอบอำนาจที่ลงลายมือชื่อบนเอกสารกระดาษ โดยสภาดิจิทัลฯ จะรวบรวมข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการสภาฯ และนำเสนอต่อสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อปรับปรุงให้ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น รวมทั้งให้สามารถนำไปปรับใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ


จากการประชุมระดมข้อคิดเห็นในครั้งนี้ ได้มีการสรุปข้อคิดเห็นต่อประเด็นร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการมอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์ จากคณะกรรมการ สภาดิจิทัลฯ โดยมีประเด็นสำคัญประกอบด้วย การใช้งานเอกสารแสดงความมีอยู่ของนิติบุคคลและแสดงอำนาจของผู้แทนนิติบุคคลถือเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการมอบอำนาจ ที่ควรให้ความสำคัญในการกำหนดมาตรฐานเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนภาครัฐควรมีการพัฒนาระบบข้อมูลให้มีการเข้าถึงและนำมาใช้ได้โดยสะดวก โดยการดึงข้อมูลของนิติบุคคลและอำนาจของผู้แทนนิติบุคคลให้มี Reference. ID ซึ่งอ้างอิงกับเอกสารหนังสือรับรอง ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอันเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (Infrastructure) ในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนข้อมูลภาครัฐ (Digital Transformation) รวมถึงการพัฒนาระบบยืนยันบุคคล (Open Id) ในการทำธุรกรรมภาครัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานรัฐนำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป