activities
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ พลิกโฉมอนาคตเกษตรไทยด้วย Digital Food Supply Chain
26 Apr 2022

ภาคเกษตรนับว่ามีความสำคัญและเป็นรากฐานของเศรษฐกิจและสังคมไทย จึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลก ซึ่งโควิด 19 เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เร็วและรุนแรงขึ้น ดังนั้นเกษตรกรไทยจำเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อตอบโจทย์โลกยุคใหม่ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจที่เท่าทันและการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตร จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยพลิกโฉมอนาคตเกษตรกรไทย


เตรียมพบกับ DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ พลิกโฉมอนาคตเกษตรไทยด้วย Digital Food Supply Chain ในวันพุธที่ 11 พ.ค. 2565 เวลา 16.00 - 17.30 น.


แล้วพบกันได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand