news
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อแนวทางกำกับ "utility token พร้อมใช้" หวังส่งเสริมการลงทุน พร้อมขับเคลื่อนกลไกกำกับดูแลการซื้อขายที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
29 Apr 2022

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย นำโดย นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัลจัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แนวทางการกำกับดูแลโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ที่มีลักษณะพร้อมใช้ (Utility Token พร้อมใช้) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการระดมทุน หรือการซื้อขายและการลงทุนมากกว่าการใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากโทเคนดิจิทัล รวมถึงเป็นกลไกการกำกับดูแลการซื้อขายที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยง พัฒนาการและการใช้งาน รวมถึงการคุ้มครองผู้ลงทุนให้เหมาะสม โดยสภาดิจิทัลฯ จะรวบรวมข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการสภาฯ และนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อพิจารณาต่อไป

 

จากการประชุมระดมข้อคิดเห็นในครั้งนี้ได้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านและถี่ถ้วน พร้อมทั้งสรุปข้อคิดเห็นต่อประเด็นร่างแนวทางการกำกับดูแลโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ที่มีลักษณะพร้อมใช้ (Utility Token พร้อมใช้) จากคณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ โดยประเด็นสำคัญได้แก่ 1) การจัดทำหลักเกณฑ์และขอบเขตในการกำกับดูแลการออกขายและการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทควรมีความชัดเจน และไม่เป็นการสร้างภาระแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเกินสมควร เพื่อเอื้อต่อการดึงดูดและส่งเสริมการลงทุน รวมถึงการคุ้มครองนักลงทุน 2) การขยายระยะเวลาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการของ ICO Portal ในเรื่องมาตรฐานและค่าธรรมเนียมการให้บริการ และ 4) การพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องขออนุญาตกับทางสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่ไม่ประสงค์จะ Listed บนศูนย์ซื้อขาย แต่จะต้องมีลักษณะ pain vanilla ตามที่กำหนดว่าจะบังคับใช้อย่างไรไม่ให้เป็นการสร้างภาระแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องมากจนเกินไป และการตรวจสอบโทเคนดิจิทัลอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนด