news
สภาดิจิทัลฯ ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ครั้งที่ 3
9 Jul 2020

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 3/2563 ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19