news
นนทวัตต์ สาระมาน กรรมการสภาฯ ร่วมบรรยายงานประชุมสนับสนุนการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มและสื่อความรู้ โดยกรมอนามัย แนะขับเคลื่อน Digital Transformation ยกระดับสู่องค์กรดิจิทัล สร้างรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
25 Aug 2022

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 - “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” โดย “นายนนทวัตต์ สาระมาน” กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการบูรณาการเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 ประชุมขับเคลื่อนสนับสนุนการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มและรูปแบบสื่อความรู้ เขตสุขภาพที่ 12 จัดโดยกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนายแพทย์อรรถสิทธิ์ แดงมณี นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กล่าวเปิดการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการยกระดับคุณภาพองค์กรให้สอดคล้องกับดิจิทัลในยุคปัจจุบัน 


“นายนนทวัตต์ สาระมาน” กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การปฏิบัติตามกฎหมายนโยบาย และมาตรฐานจัดการด้านดิจิทัล” และ “ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์กรสุขภาพ” โดยกล่าวถึงแนวคิดของ Digital Transformation สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสร้างองค์กรให้เกิดนวัตกรรม ประกอบด้วย 1) การเปลี่ยนคนมีความพร้อมในการขับเคลื่อนตัวเองและองค์กรไปสู่องค์กรยุคดิจิทัล (Digitize People) 2) การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบัน (Digitize Working Culture) และ 3) ปัจจัยที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ (Digitize Business) ได้แก่ ศักยภาพของคน เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึง กลยุทธ์ทางธุรกิจที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยทั้ง 3 ส่วนนั้นต่อยอดสู่การเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล เพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 


การสร้างรากฐานที่ดีในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลโดยให้ความรู้ ความเข้าใจ ทั้งในด้านกฎหมาย ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูล และทิศทางในการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภาครัฐต้องปรับตัวให้เข้ากับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐและสร้างความความมั่งคั่ง ทั่วถึง และยั่งยืนแก่คนในชาติ “นายนนทวัตต์ สาระมาน” กรรมการสภาดิจิทัลฯ กล่าว


ทั้งนี้ ภายในงานประชุมยังมีวิทยากรมาร่วมถ่ายทอดความรู้ ทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลบน Social Media รวมถึง กฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานด้านดิจิทัล ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องดิจิทัลแพลตฟอร์มที่น่าสนใจในปัจจุบันอีกด้วย