news
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การจัดชั้นความลับและแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ ยกระดับการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย มุ่งพัฒนาบริการและนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศในอนาคต
30 Sep 2022

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” นำโดย “ดร.วีระ วีระกุล” รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้านการเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมของโลก ร่วมกันประชุมออนไลน์คณะกรรมการสภาฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การจัดชั้นความลับและแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ (Government Data Classification and Data Sharing Framework) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์พิจารณากำหนดชั้นความลับสำหรับทุกชุดข้อมูล (Dataset) ของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจกำหนดชั้นความลับของข้อมูล สามารถกำหนดการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลและกำกับดูแลข้อมูลที่มีความอ่อนไหวหรือมีชั้นความลับอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งกำหนดนโยบายการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐโดยไม่ขัดต่อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันในการพัฒนาบริการและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่างๆ โดยสภาดิจิทัลฯ จะรวบรวมข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการสภาฯ และนำเสนอต่อสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ต่อไป


ทั้งนี้ ร่างหลักเกณฑ์การจัดชั้นความลับและแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ (Government Data Classification and Data Sharing Framework) ประกอบด้วย 1) เป้าประสงค์ 2) ขอบเขต 3) ร่างหลักเกณฑ์การจัดชั้นความลับข้อมูลภาครัฐ 4) ร่างหลักการและเงื่อนไขการแบ่งปันข้อมูล 5) บทบาทและความรับผิดชอบ และ 6) ข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติ


จากการประชุมระดมข้อคิดเห็นในครั้งนี้ ได้มีการสรุปข้อคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การจัดชั้นความลับและแบ่งปันข้อมูลภาครัฐจากคณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ฯ ให้มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลชนิดเปิดเผย (Open) บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเสนอให้มีบริการข้อมูลสำหรับเอกชนที่มีความพร้อมในการเข้าถึงข้อมูลชนิดเปิดเผยได้โดยสะดวกมากขึ้น รวมถึงเสนอให้มีการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เรื่องการแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing) ให้เอกชน โดยเป็นข้อมูลที่มีคุณลักษณะ (Feature) เป็น Machine Readable Data เพื่อให้ผู้รับข้อมูลสามารถนำไปใช้ต่อได้อย่างสะดวก


นอกจากนี้ การเก็บรักษาข้อมูลที่มีชั้นความลับของหน่วยงานรัฐนั้น ที่ประชุมเสนอว่าควรมีการพัฒนา Government Cloud ที่บูรณาการในการรักษาและจัดเก็บข้อมูลอย่างรอบด้าน และที่สำคัญต้องทำให้การเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ่งอาจพิจารณาพัฒนา Application ควบคู่ไปด้วย อย่างไรก็ดีที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตถึงวิธีการตรวจสอบการเข้ารหัส (Encryption) ข้อมูลที่มีชั้นความลับ โดยเฉพาะข้อมูลที่มีความอ่อนไหว รวมถึงวิธีการเข้ารหัสข้อมูลที่มีลำดับชั้นความลับต่างๆ ว่าอาจมีความเฉพาะเจาะจง ควรพิจารณาเปิดกว้างให้หน่วยงานรัฐดำเนินตามความพร้อมและศักยภาพอย่างเหมาะสม