news
สภาดิจิทัลฯ จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. จัดเวิร์กช๊อปออนไลน์ “เพิ่มโอกาสธุรกิจดิจิทัลบนเส้นทางตลาดทุนกับ LiVE Exchange” เจาะลึกมิติใหม่แห่งการลงทุนและการระดมทุนสำหรับ SMEs และ Startups
2 Nov 2022

สภาดิจิทัลฯ จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. จัดเวิร์กช๊อปออนไลน์ “เพิ่มโอกาสธุรกิจดิจิทัลบนเส้นทางตลาดทุนกับ LiVE Exchange” เจาะลึกมิติใหม่แห่งการลงทุนและการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่ ที่จะสร้างโอกาส ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำการระดมทุนให้แก่ SMEs และ Startups


วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 - “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” นำโดย “ดร.ธเนศ โสรัตน์” กรรมการและเลขาธิการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยร่วมกับ “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)” และ “สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)” จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง“เพิ่มโอกาสธุรกิจดิจิทัลบนเส้นทางตลาดทุนกับ LiVE Exchange” ให้กับคณะกรรมการและสมาชิกสภาดิจิทัลฯ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs/Startups) และนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมี “คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์” รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “โอกาสของ SMEs และ Startups ผ่าน LiVE Platform และ LiVE Exchange” รวมทั้ง “คุณไพบูลย์ ดำรงวารี” ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ “คุณกานต์ณัฐชา คณีกุล” ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ “การระดมทุนและการเข้าจดทะเบียนบน LiVE Exchange” เพื่อเจาะลึกข้อมูล LiVE Platform และ LiVE Exchange ตลาดหุ้นใหม่สำหรับ SMEs และ Startups ในการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการระดมทุนของ SMEs และ Startups ผ่านการซื้อขายในตลาดรองและช่องทางการเรียนรู้ผ่าน LiVE Exchange ตลอดจนเป็นการผลักดันและเพิ่มศักยภาพแก่กลุ่ม SMEs และStartups ให้สามารถเข้าถึงการระดมทุนผ่านตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


“คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์” รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นหนึ่งในแหล่งระดมทุนของตลาดทุนที่สำคัญสำหรับภาคธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งตลาด SET และ mai กว่า 850 บริษัท มีมูลค่าหลักทรัพย์กว่า 20.5 ล้านล้านบาท ในแต่ละปีมีบริษัทเข้ามาร่วมระดมทุน (IPO) เฉลี่ยประมาณปีละ 30-40 บริษัท โดยในปี 2564 มีบริษัทเข้ามาจดทะเบียนถึง 41 บริษัททั้ง SET และ mai ตลอดจนสามารถระดมทุนได้กว่า 5 แสนล้านบาท รวมทั้งในปีที่แล้ว บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้มีการระดมทุนเพื่อเพิ่มทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่าเกือบ 4 แสนล้านบาท จึงถือได้ว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกลไกหนึ่งของตลาดทุนในการระดมทุนของภาคธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมา การระดมทุนในตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์มักเป็นการกระจุกตัวอยู่ที่บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ประกอบธุรกิจดั้งเดิมเป็นส่วนมาก ในขณะที่บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs และ Startups รวมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทย ยังมีโอกาสเข้าถึงตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ ค่อนข้างน้อย ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 1) สำหรับ SMEs และ Startups อาจจะยังมีความพร้อมข้อมูลไม่เพียงพอ เช่น บัญชี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งยังไม่อยู่ในรูปแบบครบถ้วนและตรงตามมาตรฐาน 2) ข้อจำกัดในกฎเกณฑ์ของทั้ง ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการระดมทุนในวงกว้าง 
“ทั้งนี้ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ จึงมีแผนกลยุทธ์ในการเพิ่มการเข้าถึงตลาดทุนสำหรับ SMEs และ Startups โดยร่วมมือกับสภาดิจิทัลฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่สำคัญในการร่วมพัฒนา LiVE Platform ช่วยเสริมสร้างความพร้อมและขีดความสามารถแก่ SMEs และ Startups โดยประกอบด้วยองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงตลาดทุนและแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา LiVE Exchange ร่วมกับ ก.ล.ต. เพื่อเพิ่มช่องทางการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับ SMEs และ Startups อีกช่องทางหนึ่ง โดยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี่ยงในการลงทุน สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณสภาดิจิทัลฯ ที่ได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้น และขอบคุณผู้ประกอบการ SMEs และ Startups รวมทั้งบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมรับฟังงานสัมมนา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงตลาดทุนสำหรับ SMEs และ Startups ได้มากยิ่งขึ้น”


“ดร.ธเนศ โสรัตน์” กรรมการและเลขาธิการสภาดิจิทัลฯ กล่าวว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Startups ซึ่งเป็นธุรกิจที่เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ธุรกิจเหล่านี้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น และส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย โดยได้มีเครื่องมือตลาดทุนจากภาครัฐ นำโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.ได้มีการออกมาตรการเพื่อเพิ่มช่องทางในการระดมทุนและเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับ SMEs และ Startups เช่น การระดมทุนในวงจำกัด (PP-SME) การระดมทุนผ่านการจัดสรรหุ้นให้แก่พนักงาน (ESOP) การระดมทุนผ่านCrowdfunding รวมถึงการระดมทุนและการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่สำหรับ SMEs และ Startups หรือ LiVE Exchange
ในวันนี้สภาดิจิทัลฯ ได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับตลาดหุ้นใหม่ LiVE Exchange ให้กับเครือข่ายและสมาชิกสภาดิจิทัลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการระดมทุน โดยวิธีการเสนอขายหุ้นในวงกว้างสำหรับ SMEs และ Startups รวมถึงวิธีการจดทะเบียนในตลาด LiVE Exchange ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนของกิจการ อันเป็นประโยชน์ต่อทั้ง SMEs และ Startups และนักลงทุนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจสภาดิจิทัลฯ ในการเป็นองค์กรที่ผนึกกำลังของภาคเอกชนในการร่วมกันผลักดันภาครัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยต่อไป “ดร.ธเนศ โสรัตน์” กรรมการและเลขาธิการสภาดิจิทัลฯ กล่าว


ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับชมเวิร์กช๊อปออนไลน์“เพิ่มโอกาสธุรกิจดิจิทัลบนเส้นทางตลาดทุนกับ LiVE Exchange”ย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/guZBp5VKin/