news
สภาดิจิทัลฯ ร่วมเสวนาหัวข้อ “Thailand’s Business Landscape and Opportunity” เปิด 7 นโยบายส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างโอกาส Startups ไทย เติบโตอย่างแข็งแกร่งและมีศักยภาพ
3 Nov 2022

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565, อาคาร West Building ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ - “ดร.อธิป อัศวานันท์” ผู้อำนวยการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเสวนาในงาน Boost's Up # 3 ในหัวข้อ “Thailand’s Business Landscape and Opportunity” โดยมีผู้ร่วมเสวนา Mr.Dylan Keota, Investment Manager of ECG Venture Capital และ Mr. Keiju Kuniyoshi, HR Manager of Mitsubishi Estate and TDPK Committee (Moderator) จัดขึ้นโดย ทรู ดิจิทัล พาร์ค มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก Startup Booster ซึ่งเป็น Startups ที่ก่อตั้งโดยชาวต่างชาติและเข้ามาทำธุรกิจในไทยได้รับทราบถึง Startup Ecosystem รวมถึงโอกาสในการลงทุนและขยายกิจการในประเทศไทย นอกจากนั้นยังถือเป็นโอกาสอันดีที่ Startups ได้รู้จักและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจของประเทศไทย เพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคต 
“ดร.อธิป อัศวานันท์” ผู้อำนวยการสภาดิจิทัลฯ ได้ร่วมถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของภาคธุรกิจ Startups ตลอดจนสร้างการรับรู้ใน 7 มาตรการส่งเสริม Startups และอุตสาหกรรมดิจิทัลแก่ Startups ภายในงาน ซึ่งประกอบด้วย 1) มาตรการการยกเว้นภาษี Capital Gains Tax สำหรับการลงทุนในธุรกิจ Startups ของไทย 2) มาตรการการดึงดูดชาวต่างชาติทักษะสูงเมื่อมาทำงานในประเทศไทย ด้วยอัตราภาษีเงินได้ 17% โดยวีซ่าระยะยาวใหม่ (Long Term Resident หรือ LTR Visa) 3) มาตรการ Thailand Plus Package โดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประกอบด้วย มาตรการส่งเสริมการจ้างงานบุคลากรทักษะสูงด้าน STEM โดยการลดหย่อนภาษี 150% เมื่อธุรกิจจ้างงานทักษะอาชีพด้านดิจิทัล 4) มาตรการส่งเสริมการ Upskill/Reskill บุคลากรทักษะสูงด้าน STEM โดยการลดหย่อนภาษี 250% เมื่อธุรกิจอบรมบุคลากรในทักษะด้านดิจิทัล 5) มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 200% เมื่อธุรกิจซื้อซอฟท์แวร์ที่ผลิตในประเทศ 6) มาตรการระดมทุนด้วยตลาดหุ้นใหม่สำหรับ SMEs และ Startups กับตลาดหลักทรัพย์Live Exchange และ 7) มาตรการเครื่องมือระดมทุน บ.จำกัด ได้แก่ Convertible Debt, ESOP รวมทั้ง Crowdfunding สำหรับ SMEs และ Startups โดย สภาดิจิทัลฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Startups จะใช้สิทธิประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันให้ทัดเทียมระดับสากล


สำหรับโครงการ Startup Booster Program ถือเป็นโครงการที่บ่มเพาะ Startups โดยให้ความรู้และความเชี่ยวชาญที่จำเป็นสำหรับ Startups และผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนความสามารถทางธุรกิจ พร้อมสร้างเครือข่ายกับที่ปรึกษาชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจที่ให้บริการโดย True Digital Park และพันธมิตร