news
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 มุ่งส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ สร้างขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบการไทย
6 Dec 2022

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” นำโดย “ดร.นรัตถ์ สาระมาน” กรรมการสภาดิจิทัลฯ ร่วมกันประชุมออนไลน์พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 ครอบคลุมปี 2566-2570 เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อน e-commerce ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยสภาดิจิทัลฯ จะรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ ประเด็นในการหารือต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 ได้แก่ ความเห็นต่อภาพรวม ความครบถ้วนและความเหมาะสมของยุทธศาสตร์ต่างๆ รวมไปถึงกลยุทธ์ และตัวชี้วัดต่างๆ ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 รวมถึง แผนงานกิจกรรม/โครงการสำคัญ (Flagship) ที่ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ และประเด็นเฉพาะอื่นๆ เช่น การเติบโตและการกำกับดูแล Social Commerce การประยุกต์ใช้ระบบ ESCROW เพื่อเป็นระบบกลางในระบบการชำระเงิน เป็นต้น
สำหรับ ร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของแผนไว้ทั้งสิ้น 4 ด้าน ได้แก่ 1.การพัฒนากำลังคน พลเมือง และผู้ประกอบการดิจิทัล (Competency Building) 2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม และปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Ecosystem and Enabling Factors) 3. การยกระดับความเชื่อมั่นต่อการทำธุรกรรมในอุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Trust and Security) และ 4. การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ และส่งเสริมการค้าออนไลน์ทั้งภายในประเทศและข้ามพรมแดน (Enhance and Promotion)