activities
สภาดิจิทัลฯ จับมือ สวทช. และ สงป. จัดเวิร์กช๊อปออนไลน์ “การขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย” สร้างโอกาสผู้ประกอบการด้านดิจิทัล ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ยกระดับมาตรฐานนวัตกรรมไทยสู่สากล
2 Feb 2023

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 - “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (ดีซีที)” นำโดย “นายธง ตั้งศรีตระกูล” รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศ พร้อมด้วย “สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)” โดย “คุณพรพจน์ วงศ์พัฒนางกูร” หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ “สำนักงบประมาณ (สงป.)” โดย “คุณนวลพลอย ทับหิรัญรักษ์” ผู้อำนวยการกองมาตรฐานงบประมาณ 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ การขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยสำหรับผู้ประกอบการด้านดิจิทัล” เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการ สมาชิกสภาดิจิทัลฯ ผู้ประกอบการธุรกิจ Startups และผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการตรวจสอบราคาผลิตภัณฑ์ บริการด้านดิจิทัล รวมทั้งการขึ้นทะเบียนและสิทธิพิเศษบัญชีนวัตกรรมไทย อันเป็นการส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการดิจิทัลในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ผลักดันสู่เชิงพาณิชย์อย่างมีมาตรฐาน ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของประเทศให้แข่งขันได้ในระดับสากล“นายธง ตั้งศรีตระกูล” รองประธานสภาดิจิทัลฯ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า ในกรณีที่จะนำผลิตภัณฑ์ดิจิทัลในประเทศไทย เข้าสู่กลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผลิตภัณฑ์หรือบริการนวัตกรรมจำเป็นต้องมีคุณภาพตรงตามที่ระบุในเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดย สวทช. ได้มาร่วมให้ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ขั้นตอนและสิทธิพิเศษในการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในขณะเดียวกัน สงป. จะมาอธิบายให้ทราบถึงการตรวจสอบราคาผลิตภัณฑ์และบริการด้านดิจิทัล รวมทั้งวิธีการจัดตั้งราคาอย่างเหมาะสมในการนำเสนอภาครัฐ
สำหรับงานในวันนี้ ถือเป็นอีกวาระสำคัญที่สภาดิจิทัลฯ ได้รับเกียรติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยสำหรับผู้ประกอบการด้านดิจิทัล โดยสภาดิจิทัลฯ ต้องขอขอบคุณ “สำนักงบประมาณ (สงป.)” และ “สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)” และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับข้อมูลความรู้ นำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสามารถขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ตลอดจนนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐได้ในอนาคต “นายธง ตั้งศรีตระกูล” รองประธานสภาดิจิทัลฯ กล่าว


ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับชมเวิร์กช๊อปออนไลน์ย้อนหลังได้ที่ >> คลิก “การขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยสำหรับผู้ประกอบการด้านดิจิทัล”