news
“สภาดิจิทัลฯ” ผนึกกำลัง “มูลนิธิทีเอชนิค” ลงนาม MOU ร่วมขับเคลื่อนการใช้ชื่อโดเมน “ภาษาไทย .ไทย และ .th” ลดช่องว่างทางดิจิทัล ส่งเสริมคนไทยเข้าถึงเว็บไซต์และบริการอย่างปลอดภัยและทั่วถึง ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัลสู่เวทีโลก
8 Apr 2023

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566, อาคารสุทธิชั้น 4 ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ - “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (สภาดิจิทัลฯ)” โดย “ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท” รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และประธานพันธกิจพัฒนาสังคมดิจิทัล ร่วมกับ "มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (มูลนิธิทีเอชนิค)" โดย “ดร.เพ็ญศรี  อรุณวัฒนามงคล” ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ชื่อโดเมนภาษาไทย .ไทย และ .th โดยมี “ดร.นรัตถ์ สาระมาน” กรรมการสภาดิจิทัลฯ และ “นางสาววิไลวัลย์ พนารินทร์” ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ร่วมเป็นพยาน 
“ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท” รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และประธานพันธกิจด้านการพัฒนาสังคมดิจิทัล กล่าวว่า ในฐานะที่สภาดิจิทัลฯ เป็นองค์กรสำคัญที่ทำงานร่วมกับภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมุ่งให้ความสำคัญในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน และสร้างการมีโอกาสในการเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาโดยตลอด “สภาดิจิทัลฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการออนไลน์ต่างๆ เพื่อเป็นการลดช่องว่างทางดิจิทัล ทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย จึงได้มีการพัฒนา Accessibility Guidelines สําหรับ Digital Platform (Websites & Mobile Apps) ตามแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 ซึ่งเป็นแนวทาง หรือมาตรฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล เพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึง และใช้บริการดิจิทัล บริการออนไลน์ต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน ได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม”
“ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท” กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้ชื่อโดเมนภาษาไทย .ไทย และ .th ต่อผู้ใช้งาน รวมถึงองค์กรภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัล ว่า จะทำให้คนไทยสามารถใช้ภาษาไทยในการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีข้อมูลและบริการที่เป็นภาษาไทยได้อย่างสะดวก ช่วยให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมั่นใจได้ว่าเป็นเว็บไซต์ที่ปลอดภัย เพราะมีการตรวจสอบตัวตนของผู้ขอจดทะเบียนจากผู้ให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน นอกจากนั้น ยังเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการประชาสัมพันธ์สินค้าและธุรกิจให้เป็นที่จดจำได้โดยสะดวก ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มมูลค่าอีคอมเมิร์ซไทยอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการผนึกกำลังความร่วมมือด้านดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงเว็บไซต์และบริการของคนไทยได้อย่างปลอดภัย และทางสภาดิจิทัลฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีโอกาสและแนวทางต่อยอดการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านดิจิทัลและเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกต่อไป “ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท” กล่าว“ดร.เพ็ญศรี  อรุณวัฒนามงคล” ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มูลนิธิฯ จึงตระหนักถึงการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล การลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล รวมถึงการใช้งานเว็บไซต์อย่างปลอดภัย ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมูลนิธิฯ ในการมุ่งเน้นให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพ มีความน่าเชื่อถือ เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับชีวิตผู้คน องค์กรและสังคมไทย 
“มูลนิธิฯ ให้ความสำคัญในการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และยึดมั่นในนโยบายการตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้จดทะเบียนโดเมนทุกชื่อภายใต้ .ไทย และ .th รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ชื่อโดเมนภาษาไทย ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์บนโลกดิจิทัล ที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ได้ใช้งานอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีขั้นตอนที่มากกว่า แต่ในปัจจุบันประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในเริ่มตระหนักถึงข้อดีและความจำเป็น ในการตรวจสอบสิทธิ์และตัวตนของผู้จดทะเบียน”
“ดร.เพ็ญศรี” กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์การหลอกลวงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ผู้ประสงค์รายได้ หลอกให้ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นปลอม ซึ่งไม่ได้มีการยืนยันตัวตนของผู้เป็นเจ้าของการใช้ชื่อโดเมน .ไทย และ .th ร่วมกับการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการเข้าใช้เว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย.ไทย สามารถลดปัญหานี้ได้ เนื่องจากในขั้นตอนการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th มีการตรวจสอบเช็คข้อมูล เพื่อให้สามารถติดตามผู้ถือครองโดเมนได้ ถือเป็นจุดเด่นด้านความปลอดภัยที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้จดทะเบียน ผู้ใช้งานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ช่วยลดการจดชื่อโดเมนเพื่อการทำเว็บไซต์หลอกลวง และหากมีการใช้งานเพื่อการหลอกลวงเกิดขึ้น ก็สามารถติดต่อผู้ถือครองหรือผู้ดูแลโดเมน เพื่อหยุดการใช้งานได้ อีกทั้งชื่อโดเมนภาษาไทย .ไทย เป็นหนึ่งในชื่อโดเมนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาในระดับแนวหน้าของโลก สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้ใช้ในชุมชนและท้องถิ่นไทย ด้วยการลดช่องว่างด้านภาษา เพื่อใช้ควบคู่กับชื่อโดเมน .th จะทำให้เว็บไซต์เข้าถึงได้กับผู้ใช้ได้ทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก โดยมาตรฐานที่เป็นสากล  
“มูลนิธิทีเอชนิค ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจสนับสนุนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลา 35 ปีที่ผ่านมา และในวันนี้มูลนิธิฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมมือกับสภาดิจิทัลฯ ในการส่งเสริมการจดทะเบียนและใช้ชื่อโดเมนภาษาไทย .ไทย และ .th เพื่อลดช่องว่างทางดิจิทัล เพิ่มการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ปลอดภัย นอกจากนี้ ความร่วมมือในครั้งนี้ของ มูลนิธิทีเอชนิค และ สภาดิจิทัลฯ ยังนับเป็นโอกาสสำคัญในการขยายขอบเขตความร่วมมือสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป” ดร.เพ็ญศรี กล่าว
สำหรับ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สภาดิจิทัลฯ และ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ชื่อโดเมนภาษาไทย .ไทย และ .th มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจดทะเบียนและใช้ชื่อโดเมนภาษาไทย .ไทย และ .th อันเป็นการลดช่องว่างทางดิจิทัล เพิ่มการเข้าถึงให้กับผู้ใช้ในชุมชนและท้องถิ่นไทย และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้ เนื่องจากมีการยืนยันตัวตนผู้ถือครองโดเมน ลดการใช้ชื่อโดเมนทำเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงหรือประสงค์ร้าย และสนับสนุนและเผยแพร่ความรู้ในด้านการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัลของแต่ละฝ่ายตลอดจนความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป