news
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ
3 May 2023

“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไทยอย่างเป็นรูปธรรม


วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ร่วมกันประชุมออนไลน์ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสภาดิจิทัลฯ จะดำเนินการรวบรวมความคิดเห็นนำส่งต่อ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาปรับปรุงข้อกำหนดของกองทุนฯ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปให้เป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมต่อไป


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้ดำเนินโครงการโครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำร่างหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการส่งเสริม สนับสนุน หรือใหความชวยเหลือภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ สภาดิจิทัลฯ จึงจัดประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในครั้งนี้ขึ้น โดยมีประเด็นรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ 1) ความชัดเจนในการกำหนดประเภทโครงการที่ให้การสนับสนุน 2) ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญา และการกำหนดส่วนแบ่งรายได้ 3) ความล่าช้าในการบริหารจัดการ 4) การจัดทำสัญญาโครงการฯ และ 5) ข้อเสนอแนะอื่นๆ 


ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดย สดช. จะนำความคิดเห็นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ ตลอดจนวิเคราะห์ประกอบการจัดทำร่างประกาศบริหารทรัพย์สินทางปัญญาฯ และการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขสัญญารับทุนฯ ก่อนเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป