news
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมฯ หนุนการผลิตและเผยแพร่รายการ สู่การสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
15 Jun 2023

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา “คณะกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” จัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สาธารณะ โดยสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการผลิตและเผยแพร่รายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งนี้ สภาดิจิทัลฯ จะรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อใช้พิจารณาเป็นแนวทางส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อกระจายเสียงและโทรทัศน์ ให้จัดทำบริการข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนมีศักยภาพในการแข่งขัน อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมส่วนรวม และประเทศชาติต่อไป


ด้วยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีเครือข่าย ครอบคลุมมากขึ้นในยุคดิจิทัล (Digital Disruption) ส่งผลให้ระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอย อันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์โรคระบาดในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้กิจการสื่อกระจายเสียงและโทรทัศน์ ผู้ผลิตสื่อ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสื่อ ได้รับผลกระทบ และจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการได้ต่อไป เช่น การปรับกลยุทธ์และการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลิตรายการที่สามารถสร้างผลกำไรเชิงพาณิชย์เป็นหลัก ทำให้การผลิตสื่อหรือเนื้อหารายการที่มีประโยชน์ต่อสังคม เกิดข้อจำกัดและไม่เป็นที่นิยมของผู้ผลิตและสนับสนุนการผลิตสื่อ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้มีการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เพื่อสร้างแรงจูงใจและอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 


ทั้งนี้ (ร่าง) ประกาศกสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีประเด็นรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไป และนิยามตามประกาศฯ 2) หลักการสนับสนุนรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 3) หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับการสนับสนุน 4) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาคำขอฯ 5) การติดตามและประเมินผล และ 6) ประเด็นอื่น ๆ หรือข้อเสนอแนะ


นอกจากนั้น คณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ มีการแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมฯ ในประเด็นต่างๆ อาทิ 1) การระบุรายละเอียดรูปแบบของหน่วยงานที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะและแสวงหากำไรในทางธุรกิจอย่างชัดเจน 2) มุ่งเน้นในเรื่องการเผยแพร่ และช่องทางในการเผยแพร่เนื้อหา โดยภายหลังจากที่เนื้อหามีการผลิตและเผยแพร่ทางกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดแล้ว ให้สามารถเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม 3) การสนับสนุนต่อรายการอย่างน้อย 50% ของต้นทุน เพื่อให้เกิดการผลิตเนื้อหาที่ประสิทธิภาพ และ 4) คณะอนุกรรมการควรมีผู้แทนจากภาคเอกชนที่มีความรู้เกี่ยวกับสื่อและการผลิตสื่อกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เข้าร่วมเพื่อรับทราบการดำเนินงานร่วมกัน เป็นต้น ทั้งนี้ กสทช. ตั้งเป้าให้มีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายนนี้ จะได้ส่งผลในทางปฏิบัติได้ทันที ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ กสทช. สามารถส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไปได้ด้วยดี