news
DCT ร่วมกับ DiSDA จัดประชุมหารือ การดำเนินงานภายใต้โครงการสำรวจ Digital job demand ขับเคลื่อนแนวทางความร่วมมือ มุ่งหาตำแหน่งงานด้านดิจิทัล ตอบโจทย์ความต้องการแรงงานไทยในอนาคต
20 Jun 2023

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 - “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT)” โดย “นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และประธานพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล ร่วมกับ “สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (DiSDA)” โดย “นายนิธิภัทร ศรีธัญญา” ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ร่วมกันประชุมออนไลน์ หารือแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานภายใต้โครงการสำรวจ Digital job demand 


งานประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบข้อมูลการสำรวจตำแหน่งงาน Digital Functional map และ ข้อมูลความต้องการ (Demand) แรงงานในอุตสาหกรรมดิจิทัลที่สำรวจโดย DiSDA เพื่อมุ่งหาความต้องการตำแหน่งงานด้านดิจิทัลในประเทศ ตลอดจนกำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้ตอบโจทย์กับความต้องการตลาดแรงงานไทยในอนาคต