news
“สภาดิจิทัลฯ” นำโดย “เขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมเสวนาหัวข้อ “พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่” ในงานมหกรรม Skill Expo 2023
30 Aug 2023

“สภาดิจิทัลฯ” นำโดย “เขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมเสวนาหัวข้อ “พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่” ในงานมหกรรม Skill Expo 2023 เร่งพัฒนากำลังคนและทักษะดิจิทัล ปรับตัวให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันสู่ระดับสากล


วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 - “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” นำโดย “นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และประธานพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล ร่วมงานมหกรรม Skill Expo 2023 และเสวนาหัวข้อ “พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่” ร่วมกับ “นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช” ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย “ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์” ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม “นายนิธิภัทร ศรีธัญญา” ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดโดย กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมี “นายสุเทพ ชิตยวงษ์” เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ


“นายสุเทพ ชิตยวงษ์” เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดโครงการมหกรรม Skill Expo กระจายไปทั้ง 5 ภูมิภาคใน 9 จังหวัด เพื่อมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มแรงงานในระบบและนอกระบบ สถานประกอบกิจการ และประชาชน พัฒนาทักษะฝีมือให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศรองรับการปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง และเพิ่มประสิทธิภาพให้แรงงานไทย มีรายได้สูงขึ้น และยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต


“นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ กล่าวว่า สภาดิจิทัลฯ เป็นการรวมตัวของภาคเอกชนในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล ครอบคลุมธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บริการดิจิทัล เป็นต้น โดยมีเครือข่ายสมาชิกที่เป็นสมาคมด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล 22 สมาคม ประกอบด้วยบุคคลและนิติบุคคลรวมแล้วกว่า 4,000 ราย ทำหน้าที่เป็นองค์กรสำคัญในการทำงานร่วมกับภาคเอกชน รัฐบาล และภาคประชาชน ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัล โดยมี 5 พันธกิจขับเคลื่อนการยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยทัดเทียมสากล ได้แก่ 1) การกำหนดมาตรฐานด้านดิจิทัล 2) ความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านดิจิทัล 4) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และ 5) การเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมของภูมิภาค รวมทั้งการพัฒนาสังคมดิจิทัล วัฒนธรรมดิจิทัล และโครงการพิเศษต่างๆ 


“นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ ฉายภาพสถิติการพัฒนากำลังคนของประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยกล่าวถึงข้อมูลของ IMD World Digital Competitiveness Ranking 2022 พบว่า ประเทศไทยตกลงไป 2 อันดับและอยู่ที่อันดับ 40 ของโลกจากทั้งหมด 63 ประเทศ โดยสภาดิจิทัลฯ มีความมุ่งหวังว่าภายในปี 2025 อันดับของไทยจะขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่ 25 และในการจัดอันดับด้าน Digital Workforce เช่น Talent และ Training and Education พบว่ามีอันดับที่ลดลงเช่นกัน นอกจากนั้น รายงานการจัดอันดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษจาก EF พบว่า ไทยอยู่ในอันดับที่ 97 จาก 113 ประเทศ โดยจากข้อมูลดังกล่าว บ่งชี้ได้ว่าประเทศไทยขาดแคลนกำลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลและภาษาอังกฤษ ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องร่วมมือกันเร่งพัฒนากำลังคนดิจิทัล ควบคู่ไปกับทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันได้ในระดับสากล


“ทั้งนี้ สภาดิจิทัลฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา โดยเห็นว่าการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และ แล็ปท็อป มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการฝึกฝนหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วและเท่าทัน เพราะฉะนั้น สภาดิจิทัลฯ จึงผลักดันในเรื่องการเข้าถึงคอมพิวเตอร์มาอย่างต่อเนื่อง โดยภาคการศึกษาจะต้องเข้ามาช่วยขับเคลื่อนให้เด็กๆ สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”


ในเรื่องการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล สภาดิจิทัลฯ มีความมุ่งหวังว่าทุกคนทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันขับเคลื่อน เนื่องจาก ทักษะดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หากเราไม่อยากให้ AI มาทำงานแทน แต่เราไม่รีบที่จะเร่งพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ AI อาจจะเก่งกว่าเราได้ในอนาคต ดังนั้น สิ่งสำคัญคือ Life Long Learning อย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเอง รวมทั้งในเรื่องของ Mindset และความยืดหยุ่น โดยเชื่อว่าหากมีการพัฒนาในส่วนนี้ เราทุกคนจะสามารถก้าวผ่านวิกฤตต่างๆ ที่กำลังจะเข้ามาได้ “นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ กล่าวในตอนท้าย


สำหรับ กิจกรรมภายในงานมหกรรม Skill Expo 2023 ประกอบด้วย การเสวนาเทรนด์อาชีพใหม่ๆ ทิศทางการพัฒนาทักษะฝีมือกำลังคนสู่โลกยุคใหม่ และการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลจากผู้ประกอบกิจการหลากหลายประเภท ทั้งนี้ สภาดิจิทัลฯ ได้รับเกียรติจาก “นายสุเทพ ชิตยวงษ์” เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน “ดร.นรัตถ์ สาระมาน” กรรมการสภาดิจิทัลฯ และ “นายอดิศร นิลวิสุทธิ์” อุปนายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ เข้าเยี่ยมชมบูธสภาดิจิทัลฯ ที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตร Upskill และ Reskill กำลังคน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสภาดิจิทัลฯ ACIS Professional Center Co., Ltd. และ ICDL Thailand Co.,Ltd ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการวัดระดับทักษะด้าน Data Protection ร่วมกันจัดทำหลักสูตรเตรียมพร้อมทักษะเพื่อรองรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยปูตั้งแต่ระดับพื้นฐานสู่ระดับมืออาชีพ 


>> ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dct.or.th/en/our-service/detail/233