news
“สภาดิจิทัลฯ” นำโดย “ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานสนับสนุนระบบนิเวศธุรกิจฐานวิจัยนวัตกรรมของประเทศไทย ในงาน Chula Deep Tech Demo Day 2023
16 Oct 2023

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566, ณ ห้องเพลนารี ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพฯ - “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT)” โดย “นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์” รองประธานและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้าน Startup เข้าร่วมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนระบบนิเวศธุรกิจฐานวิจัยนวัตกรรมของประเทศไทย (Thailand Deep Tech Startup Ecosystem) ในงาน “Chula Deep Tech Demo Day 2023” จัดโดย ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUiHub) ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยเชิญนักลงทุนกว่า 800 คนจากทั่วทุกมุมโลกเข้าร่วมงาน


รางวัลดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นขับเคลื่อนพันธกิจยุทธศาสตร์สำคัญของสภาดิจิทัลฯ ในการเป็นองค์กรสำคัญที่บูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุน Startup ไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในในระดับโลก โดยการปลดล๊อกนโยบายส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ มาตรการยกเว้นภาษี Capital Gains Tax เป็นเวลา 10 ปี โดยประกาศใช้เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสำหรับ Startup เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ Startup ให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็ว


สำหรับ งาน Chula Deep Tech Demo Day 2023 จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ Deep tech สัญชาติไทย และความพร้อมของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Ecosystem ก่อให้เกิดความร่วมมือภายในประเทศและก้าวสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติ ร่วมระดมทุน พัฒนาการต่อยอดทางวิชาการด้านนวัตกรรมให้สามารถเกิดประสิทธิภาพขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน เกิดคุณค่าของงานวิชาการด้านนวัตกรรมที่มีความสำคัญในระดับเวทีโลกต่อไป