news
การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านดิจิทัลโดย IMD ประจำปี 2023 ประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้น 5 อันดับจากปี 2022 โดยได้อันดับที่ 35 ของโลก สูงสุดเท่าที่ประเทศไทยเคยทำได้ !!
8 Dec 2023

จากการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านดิจิทัลโดย IMD ประจำปี 2023 ประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้น 5 อันดับจากปี 2022 โดยได้อันดับที่ 35 ของโลก สูงสุดเท่าที่ประเทศไทยเคยทำได้ !!


โดยมีดัชนีที่น่าสนใจ ดังนี้

  • ดัชนีที่มีอันดับที่ดีมาโดยตลอด : สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความแข็งแกร่งของตลาดหลักทรัพย์ การส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูง และ หุ่นยนต์ 
  • ดัชนีที่ยังล้าหลังประเทศอื่นๆ อย่างคงเส้นคงวา : ด้านกำลังคนทั้งหมด
  • ดัชนีที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นอย่างชัดเจน : ด้าน Startup และ Innovation, การดึงดูด Talent ต่างชาติ และ Regulatory Framework และ Public-Private-People Partnership


DCT ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสถาบันการศึกษา จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานด้านนโยบาย เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศในเวทีโลกต่อไป