news
“ธิดารัธ ธนภรรคภวิน” รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมเสวนาหัวข้อ “Collaborations with Industry and Education for Child Online Protection.” ในงานการประชุม ASEAN ICT Forum ครั้งที่ 2 ว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากภัยทางออนไลน์ (The 2nd Annual ASEAN ICT Forum on Child
24 Nov 2023

“สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” โดย “นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน” รองประธานและประธานคณะกรรมการพันธกิจกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดด้านดิจิทัล ร่วมเสวนาหัวข้อ “Collaborations with Industry and Education for Child Online Protection.” ในงานการประชุม ASEAN ICT Forum ครั้งที่ 2 ว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากภัยทางออนไลน์ (The 2nd Annual ASEAN ICT Forum on Child Online Protection ณ โรงแรมพูลแมน คิงส์พาวเวอร์ กรุงเทพฯ“นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน” รองประธานสภาดิจิทัลฯ กล่าวแนะนำ สภาดิจิทัลฯ ในฐานะองค์กรที่ทำงานร่วมกับภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัล เพื่อไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มีพันธกิจยุทธศาสตร์สำคัญใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) การกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดด้านดิจิทัล 2) การสร้างความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 3) การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล 4) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และ 5) การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของภูมิภาค รวมทั้งการขับเคลื่อนด้านสังคมและวัฒนธรรมดิจิทัลของประเทศชาติ โดยชี้ให้เห็นว่าดิจิทัลมีความสำคัญกับเศรษฐกิจและการศึกษาของประเทศไทย และยังมีบทบาททำให้คุณภาพชีวิตคนไทยดียิ่งขึ้น โดยจะเห็นได้ชัดจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา
“นางสาวธิดารัธ” กล่าวต่อว่า จากการที่สภาดิจิทัลฯ มีบทบาทสนับสนุนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา เพื่อให้ครูและผู้ปกครองมีคู่มือแนะนำการดูแลเด็ก และเยาวชนไทยให้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
สภาดิจิทัลฯ ร่วมกับ สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด องค์การยูนิเซฟประเทศไทย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) โรงเรียนจิตตเมตต์ (ปฐมวัย) และสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติการคุ้มครองเด็กและเยาวชนไทยบนโลกออนไลน์ ฉบับสำหรับผู้ปกครองและนักการศึกษาขึ้น โดยดัดแปลงมาจาก Child Online Protection Guidelines (COP) for Parents and Educators ของ ITU มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลใกล้ตัวกับเด็กและเยาวชนตื่นตัวต่อความเสี่ยงและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น การส่งเสริมให้ผู้ปกครองและนักการศึกษามีส่วนช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ดีและเสริมสร้างศักยภาพในการปกป้องเด็ก และเยาวชนทั้งที่บ้านและในห้องเรียนจากผู้ไม่หวังดี และเนื้อหาที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในอินเทอร์เน็ต “นางสาวธิดารัธ” กล่าว
สำหรับ งานการประชุม  ASEAN ICT Forum ครั้งที่ 2 ว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากภัยทางออนไลน์ (The 2nd Annual ASEAN ICT Forum on Child Online Protection จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) ด้านสิทธิเด็กของประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อหารือการคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยผ่านการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบ การส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การวิจัยในการป้องกันอันตรายทางออนไลน์ และการสร้างความเข้มแข็งในการหาทางออกร่วมกัน โดยเฉพาะแพลตฟอร์มต่างประเทศ ในการจัดการเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและป้องกันปัญหาการหลอกลวงทางออนไลน์