news
สภาดิจิทัลฯ เปิดเวทีรับฟังเสียง Startup และนักลงทุน ร่วมเสนอแนะ “กฎหมายยกเว้นภาษี Capital Gains Tax” มุ่งพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
28 Mar 2024

วันพฤหัสที่ 28 มีนาคม 2567 - “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” จัดงานประชุมออนไลน์รับฟังความคิดเห็นต่อ “กฎหมายยกเว้นภาษี Capital Gains Tax” มุ่งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาดิจิทัลฯ ผู้ประกอบการ Startups, นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อกฎหมาย Capital Gains Tax หลังการบังคับใช้เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อสะท้อนการใช้กฎหมาย กฎเกณฑ์ ตลอดจนขั้นตอนต่างๆ ต่อกรมสรรพากรและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย 


“นางสาวอรดา วงศ์อำไพวิทย์” หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและผู้ช่วยประธานสภาดิจิทัลฯ กล่าวว่า สภาดิจิทัลฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผลักดันกฎหมายยกเว้นภาษี Capital Gains Tax หลังจากมีการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ สภาดิจิทัลฯ ได้ติดตามผล ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมสรรพากร สวทช. ดีป้า เอ็นไอเอ รวมทั้ง Startups และนักลงทุน เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่างๆ ในการใช้กฎหมาย นำเสนอต่อกรมสรรพากรเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 


“ดร. ณวัฒน์ คำนูณวัฒน์” ผู้ดูแลโครงการพันธกิจ ศูนย์กลางนวัตกรรมระดับภูมิภาค สภาดิจิทัลฯ กล่าวว่า สภาดิจิทัลฯ ได้รวบรวมข้อมูล Startups ที่ได้รับการรับรองและใช้สิทธิ์ยกเว้น Capital Gains Tax พบว่ามีจำนวน 122 ราย และ VC/PE Trust ไทย จดทะเบียน ก.ล.ต. รวมกัน 9 ราย และในปี 2565 มีจำนวนผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษี 2 ราย สะท้อนให้เห็นว่า ช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มการขอรับรองที่น้อยลง สภาดิจิทัลฯ จึงต้องการรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้กฎหมายที่เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่การเติบโตของ Startup และอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย 


ทั้งนี้ สภาดิจิทัลฯ จะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เสนอต่อกรมสรรพากร เพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเพิ่มเติม มุ่งเป้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ Startup และอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้ก้าวหน้าต่อไป