news
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อ โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
8 May 2024

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา “คณะกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” จัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ “การกำหนดหลักเกณฑ์โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Regulatory Sandbox)” เพื่อเปิดโอกาสให้ทดสอบการให้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นประโยชน์และพัฒนานวัตกรรมในตลาดทุนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้อย่างเหมาะสม


โดยสภาดิจิทัลฯ จะรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยง อันเป็นประโยชน์ในการวางแนวทางการกำกับดูแลต่อไป 


โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มีประเด็นรับฟังความคิดเห็นประกอบด้วย 1) การจัดให้มีโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Regulatory Sandbox) 2) เงื่อนไข / คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ และ 3) การดำเนินการระหว่างการทดสอบ 


ทั้งนี้ คณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ มีการแสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) ในมุมของผู้ประกอบสินทรัพย์ดิจิทัล มองว่าตลาดยังไม่มีความแพร่หลาย ดังนั้นระยะเวลาในการทดสอบโครงการ 1 ปี จะส่งผลให้ยังไม่ทราบและรับรู้ถึงผลของการประกอบธุรกิจได้อย่างชัดเจน จึงควรมีการขยายระยะเวลามากกว่า 1 ปีขึ้นไป 2) คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ Sandbox เสนอให้มีการกำหนดนิยามของนวัตกรรม และมีหลักเกณฑ์ให้ผู้ที่สนใจสามารถเห็นภาพได้อย่างชัดเจน เป็นต้น