news
DCT จัดเวิร์กช๊อปหัวข้อ "สู่เป้าหมาย Carbon Neutrality & Net Zero กับบทบาทของดิจิทัล" มุ่งรวมพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนไทยสู่ความยั่งยืน
24 May 2024

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567, อาคารสุทธิ ชั้น 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ - “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT)” โดย “นายลักษมณ์ เตชะวันชัย” รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และประธานพันธกิจด้านดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน จัดงานเวิร์กช๊อปหัวข้อ "สู่เป้าหมาย Carbon Neutrality & Net Zero กับบทบาทของดิจิทัล" โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วนร่วมเป็นวิทยากร “นายพิทักษ์ สุภนันทการ” ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช สภาเกษตรกรแห่งชาติ และ “นายสมเจตนา ภาสกานนท์” ผู้อำนวยการด้านพัฒนาความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างยั่งยืน


“นายลักษมณ์ เตชะวันชัย” รองประธานสภาดิจิทัลฯ กล่าวว่า ปัญหาโลกร้อนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อประเทศไทย รัฐบาลไทยจึงให้ความสำคัญกับเรื่อง Net Zero โดยตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2065


“สภาดิจิทัลฯ ในฐานะตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญในการทำงานร่วมกับภาคเอกชน รัฐบาล และภาคประชาสังคม ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย Net Zero อย่างยั่งยืน” 


“นายพิทักษ์ สุภนันทการ” ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวขอบคุณสภาดิจิทัลฯ ที่ให้เกียรติทางสภาเกษตรกรแห่งชาติมาร่วมหาแนวทางขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาด้าน Carbon Footprint และ Net Zero ซึ่งนำไปสู่การผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมแกร่งภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยร่วมกัน


“แนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรมไทย โดยส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของเกษตรกร พัฒนารูปแบบเกษตรกรรมใหม่ เพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อน Carbon Footprint สู่ Net Zero ผ่านการสร้างชุมชนเกษตรกรรม ส่งเสริมเกษตรกรรมสีเขียว ประหยัดพลังงาน ลด Carbon และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก”


“นายสมเจตนา ภาสกานนท์” ผู้อำนวยการด้านพัฒนาความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวถึงโอกาสและความท้าทายของภาคธุรกิจจากนโยบายและเป้าหมาย Carbon Neutrality & Net Zero โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการลดการปล่อย Carbon ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา Net Zero อย่างยั่งยืน


“นายสมเจตนา” กล่าวว่า มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเราจะร่วมมือกันพัฒนาเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มผลิตภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรในอนาคต


ทั้งนี้ ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก “ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท” ประธานสภาดิจิทัลฯ “นายธง ตั้งศรีตระกูล” รองประธานสภาดิจิทัลฯ “นายประกอบ จ้องจรัสแสง” รองประธานสภาดิจิทัลฯ “นายปฐม อินทโรดม” กรรมการสภาดิจิทัลฯ “ดร.อธิป อัศวานันท์” ผู้อำนวยการสภาดิจิทัลฯ ตลอดจนคณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ และผู้สนใจเข้าร่วมรับชมทางออนไลน์และแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้และร่วมมือกันหาแนวทางที่ยั่งยืนในการแก้ไขวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในประดับประเทศและระดับโลก สะท้อนความมุ่งมั่นของสภาดิจิทัลฯ ในการขับเคลื่อนความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทย


สำหรับผู้ที่สนใจรับชมงานเวิร์กช๊อป หัวข้อ "สู่เป้าหมาย Carbon Neutrality & Net Zero กับบทบาทของดิจิทัล" สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/sj8TyG3jNE/