news
สภาดิจิทัลฯ ประชุมหารือร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย หวังยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการเข้าถึงเทคโนโลยีและดิจิทัล ตามหลัก Accessibility for all
27 Nov 2020

ได้ประชุมหารือร่วมกับ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นายมณเฑียร บุญตัน และ นายเชิดชัย สังเกตกิจ อุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยมีวาระการประชุมสำคัญที่จะผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสภาดิจิทัลฯ "พันธกิจด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล" โดยมีเป้าหมายในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม อีกทั้งสภาฯ ยังมีความมุ่งมั่นในการร่วมผลักดันกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลัก Accessibility for all แก่สมาชิกและเครือข่ายของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและดิจิทัลต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ แพลตฟอร์มดิจิทัล ได้มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการสร้างความตระหนักรู้ เพื่อให้ผู้พิการ สามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการดำเนินชีวิต อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคตอีกด้วย