เกี่ยวกับเรา

สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย


จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรสำคัญในการทำงานร่วมกับภาคเอกชน รัฐบาล และภาคประชาชน อันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล การพัฒนาบุคคลากรด้านดิจิทัล ให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


โดยได้รับการโอนกิจการจากสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (The Thai Federation of ICT Technology Association) ปัจจุบันมีเครือข่ายสมาชิกที่เป็นสมาคมด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล 22 สมาคม ประกอบด้วยบุคคลและนิติบุคคลรวมแล้วกว่า 4,000 ราย ครอบคลุมธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งด้านฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ ด้านซอฟต์แวร์ ด้านบริการดิจิทัล ด้านดิจิทัลคอนเทนต์ และด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในระบบดิจิทัล

วัตถุประสงค์
BE A REPRESENTATIVE OF MEMBERS

เป็นองค์กรกลางระหว่างภาครัฐและเอกชน

และส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ

OFFER OPINIONS AND SUGGESTIONS

ตัวแทนในการเสนอความเห็นและสนับสนุนงานด้านนโยบาย กฎระเบียบ

และกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล

UNDERTAKE OTHER ACTIVITIES

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล

ให้มีมาตรฐานสากล

PROMOTE THE IMPROVEMENT

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านดิจิทัล

ให้มีมาตรฐานสากล

PROMOTE AND SUPERVISE

ส่งเสริมและกำกับดูแลธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และจรรยาบรรณ

PROMOTE, SUPPORT AND IMPROVE

ดำเนินกิจการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล

วิสัยทัศน์

ยกระดับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลไทยก้าวไกลสู่ระดับสากล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

พันธกิจยุทธศาสตร์

1. กำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดด้านดิจิทัล

2. สร้างความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล

4. พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

5. เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของภูมิภาค

พ.ร.บ. สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 ฉบับภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลด
รายงานประจำไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2563 สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด
DCT Report ฉบับพิเศษ Covid-19
ดาวน์โหลด
คณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ (วาระปี 2567-2569)
นายศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานอาวุโสผู้ร่วมก่อตั้ง
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุท
ประธาน
นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์
รองประธาน
นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์
รองประธาน
นายธง ตั้งศรีตระกูล
รองประธาน
นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน
รองประธาน
นายประกอบ จ้องจรัสแสง
รองประธาน
นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย
รองประธาน
นายลักษมณ์ เตชะวันชัย
รองประธาน
นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์
รองประธาน
ศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
รองประธาน
ดร. วีระ วีระกุล
รองประธาน
ว่าที่ ร.ต.ดร.ธเนศ โสรัตน์
กรรมการและเลขาธิการ
นายนนทวัตต์ สาระมาน
กรรมการและนายทะเบียน
นางสาวอรมดี ปุรผาติ
กรรมการและปฏิคม
นายสำนวน หิรัญวงษ์
กรรมการและเหรัญญิก
นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง
กรรมการ
นายกำพล ศรธนะรัตน์
กรรมการ
นายทวีศักดิ์ จิตสมานกุล
กรรมการ
นายธนินณัฎฐ์ ยงประพัฒน์
กรรมการ
ดร. นรัตถ์ สาระมาน
กรรมการ
นายเนนิน อนันต์บัญชาชัย
กรรมการ
นายปฐม อินทโรดม
กรรมการ
นายประกอบ ฤกษ์ปรีดาพงศ์
กรรมการ
นายผรินทร์ สงฆ์ประชา
กรรมการ
นายพรสุข ม้วนหรีด
กรรมการ
นางสาวพิรญาณ์ ธำรงธีระกุล
กรรมการ
นางมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมการ
ดร. เมธวิน กิติคุณ
กรรมการ
นางรชยา ลังกาทรง
กรรมการ
นายวิวัฒน์ พงษ์ฤทธิ์ศักดา
กรรมการ
นายศรัณย์ เวชสุภาพร
กรรมการ
นายสันติ เลาหบูรณะกิจ
กรรมการ
นายสืบสกล สกลสัตยาทร
กรรมการ
นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ
กรรมการ
นางสาวอรนุช เลิศสุวรรณกิจ
กรรมการ
นายอิศร์ เตาลานนท์
กรรมการ
ดร. อธิป อัศวานันท์
ผู้อำนวยการ
นางสาวอรดา วงศ์อำไพวิทย์
ผู้ช่วยประธานและหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย