โครงการของสภาดิจิทัลฯ

สภาดิจิทัลฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เราจึงได้มีการริเริ่มโครงการต่างๆ และทำการสนับสนุนโครงการด้านดิจิทัลจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยผลักดันโครงการดิจิทัลของประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการของสภาดิจิทัลฯที่น่าสนใจ