โครงการ
คู่มือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้
2 มี.ค. 2566

สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (สภาดิจิทัลฯ) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการออนไลน์ต่าง ๆ ของกลุ่มผู้เปราะบาง (Vulnerable Person) จึงพัฒนา Accessibility Guidelines สําหรับ Digital Platform (Websites & Mobile Apps) ตามแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 


ซึ่งมีแนวทาง หรือมาตรฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล เพื่อให้ผู้พิการด้านการมองเห็น สามารถเข้าถึง และใช้บริการดิจิทัล บริการออนไลน์ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม 


โดยแนวปฏิบัติฯ ตามมาตรฐานสากล Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 เป็นเอกสารที่ผลิตโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C) ซึ่งสภาดิจิทัลฯ ได้นํามาเป็นต้นแบบและพัฒนาโดยมีทั้งส่วนที่แปลความและเพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อให้เหมาะสมกับ Digital Platform ในบริบทของประเทศไทย


ทั้งนี้ สภาดิจิทัลฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้” จะช่วยลดช่องว่างทางดิจิทัล ทําให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างยั่งยืน