โครงการ
คู่มือการทำ Convertible Debenture และแนวทางการนำ ESOP มาใช้กับธุรกิจ Startup และ SME ในอุตสาหกรรมดิจิทัล
25 เม.ย. 2567

สภาดิจิทัลฯ ในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการดิจิทัล มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนการใช้การเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคม โดยตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการดึงดูดการลงทุนและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ Startup ไทย


ด้วยเหตุนี้ สภาดิจิทัลฯ จึงได้ร่วมมือกับสำนักงาน ก.ล.ต. จัดทำคู่มือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจ Startup ได้แก่


1. คู่มือการทำ Convertible Debenture สำหรับ Startup และ SME ในอุตสาหกรรมดิจิทัล 

2. คู่มือแนวทางการนำ ESOP มาใช้กับธุรกิจ Startup และ SME ในอุตสาหกรรมดิจิทัล


สภาดิจิทัลฯ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ Startup ไทย ช่วยให้เข้าใจและนำไปปรับใช้เพื่อปลดล็อกศักยภาพ ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จต่อไป