อินโฟกราฟิก
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
3 มี.ค. 2566

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามีอะไรบ้าง และ น่าสนใจอย่างไร ?


DCT ชวนส่องมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ถึงรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขขอรับสิทธิประโยชน์ รวมทั้ง แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติในการขอการรับรองสิทธิประโยชน์ ประกอบด้วย


1. ค่าใช้จ่าย R&D ยกเว้นภาษี 200%

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้สูงสุดถึง 2 เท่า ของรายจ่ายจริง กรณีที่จ่ายไปเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDI) ให้แก่ผู้รับทำการวิจัยฯ ที่ได้รับการประกาศในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร


>> ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน สวทช. www.nstda.or.th/rdp


2. บริจาคเงินเข้ากองทุนฯ สวทช. รับสิทธิ BOI เพิ่ม


สนับสนุนเงินเข้ากองทุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคนโลยีของ สวทช. จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 200% ตามมาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (ตามประกาศฉบับที่ 10/2565) จาก BOI


>> ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม (IF5) งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน (TEl) สวทช. www.nstda.or.th/tei 


ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ดาวน์โหลด