รายงาน
คู่มือการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
24 ธ.ค. 2563

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ทั่วโลกที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2563 เป็นต้นมา ซึ่งล่าสุดในประเทศไทย ภาครัฐเพิ่งออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กำหนดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และจำกัดการเข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด และเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกแถลงการณ์ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่การขับเคลื่อนของเศรษฐกิจ การประกอบธุรกิจ การทำงานต้องมีการดำเนินการไปควบคู่กับมาตรการด้านความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทุกองค์กรจึงต้องพิจารณามาตรการการทำงานที่บ้าน โดยหากเป็นการประชุมที่ต้องมีผลทางกฎหมาย เช่น การประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีการดำเนินการให้ถูกต้องและให้มีผลตามกฎหมาย โดยที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมกฤษฎีกา และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในฐานะหน่วยงานหลักของรัฐได้ออกแถลงการณ์เพื่อให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย

สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทยจึงจัดทำคู่มือการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด และที่ผ่านมาในการประชุมใหญ่ของสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการตามหลักการของคู่มือการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดรายงาน
คู่มือการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด