ข่าวสาร
การระบุผู้แทนหลักที่จะเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิเลือกตั้งเพียง 1 ท่านและเชิญสมาชิกสามัญเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาชิกสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
5 ก.ย. 2564

การระบุผู้แทนหลักที่จะเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิเลือกตั้งเพียง 1 ท่านและเชิญสมาชิกสามัญเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาชิกสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
1
2

3
4
5
6
7
8
9