กิจกรรม
สภาดิจิทัลฯ โดยความร่วมมือกับสำนักงาน ก.พ. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน “ก้าวต่อก้าว (9-9) Build Up ดิจิทัลไทยแลนด์” ของสำนักงาน ก.พ.
8 ก.ย. 2564

สภาดิจิทัลฯ โดยความร่วมมือกับสำนักงาน ก.พ. ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมงาน “ก้าวต่อก้าว (9-9) Build Up ดิจิทัลไทยแลนด์” ของสำนักงาน ก.พ. ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.30 - 15.30 น. ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

และขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาภายใต้ หัวข้อ Digital Talents for Digital Thailand โดยมีคุณเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ รองประธานและประธานพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากรในหัวข้อย่อย Digital Future 4D by DCT เวลา 14:00-14:40 น.

Topic : ทุนนวัตกรรมดิจิทัล ประตูสู่ Data Scientists ภาครัฐ

Time : Sep 9, 2021 02:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/98335420404?pwd=dDlsUmJYK3NpUkxaVW9GYnRCYk5HZz09

Meeting ID: 983 3542 0404

Passcode: 762323

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และติดตามรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.ocsc.go.th/ก้าวต่อก้าวฯ

รายละเอียดกิจกรรม : แบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 ห้องประชุมใหญ่ ในเวลา 09.30 - 10.50 น. (ผ่านระบบ Microsoft Teams Webinar และ YouTube Live)

การแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเลขาธิการ ก.พ. และการเสวนาในหัวข้อ “ก้าวไปข้างหน้า : HR as a Service” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูง

  • ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
  • ดร.ศรุต วานิชพันธุ์
  • ดร.ชุติมา หาญเผชิญ

ส่วนที่ 2 ห้องประชุมย่อย 9 ห้อง ในเวลา 11.00 - 15.30 น. (ผ่านระบบ Zoom Meeting)

ภายใต้โครงการ Digital Garage "ซ่อมงาน เสริมทักษะ และสร้างทีม" การนำเสนอผลงานการดำเนินโครงการนวัตกรรมดิจิทัลของส่วนราชการ และกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล การทำงานร่วมกับเครือข่ายของสำนักงาน ก.พ. รวมถึงโครงการ Digital HR โดยข้าราชการ ผู้รับทุน และวิทยากรจากหน่วยงานเครือข่าย