ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาบริการดิจิทัลไอดีประเทศไทย ยกระดับการใช้งาน Digital ID สู่การผลักดันให้เกิดการใช้งานจริงอย่างเป็นรูปธรรม
11 เม.ย. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย นำโดย คุณธิดารัธ ธนภรรคภวิน รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้านกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัด จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการสภาฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนงานตามกรอบแนวทางการพัฒนาบริการดิจิทัลไอดีประเทศไทย (Thailand Digital ID Framework) รวมถึงรายงานความคืบหน้าการดำเนินการด้านการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศ


จากการประชุมระดมข้อคิดเห็นในครั้งนี้ได้มีการนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินการด้านการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศ และสรุปความเห็นต่อแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนงานตามกรอบแนวทางการพัฒนาบริการดิจิทัลไอดีประเทศไทย (Thailand Digital ID Framework) จากคณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ โดยประเด็นสำคัญ ได้แก่ การสนับสนุนให้มีการพัฒนาการให้บริการดิจิทัลไอดีในรูปแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้มีการนำดิจิทัลไอดีมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นก็คือความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบ และเสนอให้ดำเนินโครงการ Open Data ในส่วนของดิจิทัลไอดีเข้าไปในแผนปฏิบัติการฉบับนี้เพื่อให้เอกชนนำมาใช้ต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ รวมถึงเสนอให้สภาดิจิทัลฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลไอดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคโทรคมนาคมเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป


ทั้งนี้ สภาดิจิทัลฯ จะรวบรวมข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการสภาฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการใช้งานระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ. หรือ ETDA) พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการพัฒนาบริการดิจิทัลไอดีประเทศไทย เพื่อกำหนดทิศทางในการผลักดันให้เกิดการใช้งานดิจิทัลไอดีในทุกบริการของไทยให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อให้เกิดบริการดิจิทัลไอดีประเทศไทยที่ครอบคลุมทั้งบุคคล นิติบุคคล และสามารถใช้ได้ทั้งบริการภาครัฐและเอกชนโดยมีมาตรฐานที่สอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน