ข่าวสาร
“ศุภชัย เจียรวนนท์” ประธานสภาดิจิทัลฯ นำทีมประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 3/2565 แนะนำนวัตกรรมสมัยใหม่ เสริมยุทธศาสตร์สภาดิจิทัลฯ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน
27 มิ.ย. 2565

22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยนำโดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และรองประธานตลอดจนคณะกรรมการร่วมประชุมคณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวาระสำคัญประกอบด้วยเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2565  และการรายงานความคืบหน้ายุทธศาสตร์และกิจกรรมต่างๆ ของสภาดิจิทัลฯ เช่น การเชิญชวนร่วมงานระดับโลก “Girls in ICT Access and Safety” รวมถึง การจัด Startup Roadshow สนับสนุนมาตรการยกเว้นภาษี Capital Gains Tax 0% สำหรับการลงทุนในสตาร์ตอัปไทย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความยั่งยืน


นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย มีความตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อขั้นรุนแรง (Hyperinflation) น้ำมัน อาหาร และ อิเล็คทรอนิกส์ รวมถึงวิกฤตขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่ได้สร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับกลุ่มสินค้า IOT, Smart Living, Smart City สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตต่างๆ โดยปัญหาชิปเซมิคอนดักเตอร์ในตลาดขาดแคลนนี้น่าจะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อไปเป็นระยะเวลา 1-2 ปี ซึ่งถือเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ของโลก


นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลฯ กล่าวว่านวัตกรรมและวิวัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจผ่านเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ EV, Space Tech, Food tech, Semiconductor และ Preventive Healthcare จะสามารถเชื่อมโยงการวางยุทธศาสตร์สภาดิจิทัลฯ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน