ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ร่วมพิธีปิดโครงการ “Girls in ICT Day Thailand 2022” หนุนศักยภาพผู้หญิงและเยาวสตรีทั่วโลกด้าน ICT ยกระดับทักษะดิจิทัล ต่อยอดการศึกษาและอาชีพทุกระดับ
25 ก.ค. 2565

6 กรกฎาคม 2565, ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ (UNCC) กรุงเทพฯ - “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” โดย “คุณอรมดี ปุรผาติ” กรรมการและปฏิคม สภาดิจิทัลฯ เข้าร่วมพิธีปิด “โครงการ Girls in ICT Day Thailand 2022” พร้อมทั้ง “คุณพรปวีณ์ ม้วนหรีด” ทูตเยาวชนประเทศไทยคนแรก ของ Artemis Generation GISDA Thailand & NASA USA เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแรงบันดาลใจในหัวข้อ Girls in ICT Sharing Moment: “Access and safety” และการมีส่วนร่วมในอนาคตในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างสภาพแวดล้อมและสังคมดิจิทัลที่เข้าถึงได้และปลอดภัยสำหรับเด็กหญิงและเยาวชนหญิงในประเทศไทย“โครงการ Girls in ICT Day Thailand 2022” จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาโทรคมนาคมของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ซึ่งเป็นองค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร รวมทั้งสภาดิจิทัลฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กหญิงและเยาวชนหญิงศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ยกระดับทักษะดิจิทัล และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ ICT อย่างมีความหมายและปลอดภัย ปัจจุบันมีเด็กหญิงและเยาวชนหญิงกว่า 377,000 คน จาก 171 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยในพิธีปิดโครงการ Girls in ICT Day Thailand 2022 เด็กและเยาวชนหญิงชายที่เข้าร่วมในโปรแกรมการฝึกอบรมทักษะดิจิทัลของ Girls in ICT Day จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแรงบันดาลใจที่สืบทอดมาจากความสำเร็จของพวกเขาหลังจากเข้าร่วมโครงการ รวมถึงแบ่งปันวิสัยทัศน์ของก้าวต่อไปของ ICT Day Thailand 
“คุณอรมดี ปุรผาติ” กรรมการและปฏิคม สภาดิจิทัลฯ กล่าวว่า การบรรลุเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กหญิงและเยาวชนหญิงมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ ICT อย่างปลอดภัยนั้น สิ่งสำคัญคือการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือเด็กหญิงและเยาวชนหญิงในด้านการศึกษาและอาชีพ โดยการให้ความรู้และความคิดที่ดี ตลอดจนทักษะดิจิทัล รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ค้นพบตัวเอง และสามารถเป็นในสิ่งที่พวกเขาต้องการได้ โดยไม่มีการแบ่งแยกทางเพศ พร้อมทั้งก้าวข้ามความท้าทายอื่น ๆ ได้ นำไปสู่การยกระดับความเท่าเทียมทางเพศ ตลอดจนการส่งเสริมให้เด็กหญิงและเยาวชนหญิงมีเส้นทางที่เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนในรุ่นต่อไป นอกจากนี้ ต้องขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้ โดยสภาดิจิทัลฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานเชิงรูปธรรมร่วมกับ ITU และ UN เพื่อผลักดันและยกระดับการใช้ ICT และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศสำหรับเด็กหญิงและเยาวชนหญิงในทุกระดับต่อไปในอนาคต
“คุณพรปวีณ์ ม้วนหรีด” ทูตเยาวชนประเทศไทยคนแรกของ Artemis Generation GISDA Thailand & NASA USA ตัวแทนเยาวชนไทยที่ถูกคัดเลือกเข้าค่าย Space Camp ในโครงการ NASA Artemis Generation ณ ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐฯ กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ ITU และ UN ที่เปิดโอกาสให้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ และจากการมีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรงานสัมมนาออนไลน์ “Girls in ICT Access and Safety” ที่จัดขึ้นโดย ITU, DCT และ NBTC นั้นทำให้เห็นว่าผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทั่วโลกประสบปัญหาด้านความรู้ในการเข้าถึงเทคโนโลยีและความปลอดภัยในโลกออนไลน์ โดย ITU ได้จัดทำแนวปฏิบัติการคุ้มครองเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เด็กๆ ใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนเป็นการสร้างความตระหนักรู้ระดับชาติในการปกป้องอันตรายจากสื่อออนไลน์ให้กับเด็กๆ อีกด้วย
สภาดิจิทัลฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กหญิงและเยาวชนหญิงทั้งในด้านการศึกษาและอุตสาหกรรมด้าน ICT ซึ่งถือเป็นเป้าหมายร่วมกันของทุกภาคส่วนในการยกระดับเด็กหญิงและเยาวชนหญิงเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางดิจิทัล ตลอดจนการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย โดยสภาดิจิทัลฯ พร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อเชื่อมโยงการแบ่งแยกทางเพศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาดิจิทัลด้าน ICT ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคต่อไป