ข่าวสาร
ประธานสภาดิจิทัลฯ เปิดมุมมองการพัฒนาด้านดิจิทัล นำประเทศสู่ศูนย์กลางระบบขนส่งโลจิสติกส์และการนำเข้าส่งออกระดับภูมิภาค
30 ก.ค. 2563
โดยในโอกาสนี้  นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “แนวโน้มการพัฒนาระบบ Digital ต่อการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ และการนำเข้าส่งออกจากมุมมองภาคเอกชน” ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คนจากภาครัฐ อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพี่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเสนอแนวคิดด้านการนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาพัฒนาประเทศในยุค 4.0 เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางระบบขนส่งโลจิสติกส์และการนำเข้าส่งออกในระดับภูมิภาค อาทิ การผสานระบบอีคอมเมิร์สกับการคมนาคมขนส่ง, การใช้ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้ง Smart Warehouse, Smart Transportation และการใช้หุ่นยนต์ การเชื่อมต่อ Internet of Things (IoT) อุปกรณ์อัจฉริยะ และ 5G เพื่อสร้าง Smart Home, Smart Car, Smart City จนถึง Smart Nation การมุ่งเน้นการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักสำหรับการคมนาคมยุคใหม่ การนำ Blockchain Technology มาใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับข้อมูลธุรกิจและช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ,การค้าออนไลน์ในชุมชนเมืองโดยการใช้เทคโนโลยีการขนส่งทางอากาศ อาทิ Drone, Autonomous vehicle และ Driverless Car  , การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกกับการคาดการณ์อนาคต, การสร้างแพลตฟอร์มและธุรกิจสตาร์ทอัพให้มากขึ้น , การใช้ Cloud Technology และ AI , การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประตูสู่เอเชีย และเป็นทางเลือกศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค และการเพิ่มโอกาสด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลังสถานการณ์โควิด

นอกจากนี้ ยังได้เสนอแนะการเตรียมความพร้อมในอนาคต ซึ่งรวมไปถึงการแก้ไขกฎหมาย กฏระเบียบต่างๆ มาตรการภาษี ให้ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ  และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกให้เข้ามาตั้งฐานในประเทศไทยด้วย