ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมหารือความร่วมมือมุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย ผลักดัน Gaming, Animation, New Media และ e-Learning สู่การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
7 เม.ย. 2566

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566, อาคารสุทธิชั้น 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่กรุงเทพฯ - “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” โดย “นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย” รองประธานและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้าน Digital Culture “นายลักษมณ์ เตชะวันชัย” รองประธานและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้านงานโครงการพิเศษ “นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานและประธานพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ “ดร.เมธวิน กิติคุณ” กรรมการสภาดิจิทัลฯ ร่วมกับผู้แทนจากสภาหอการค้าไทย, สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA), สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) และ สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (e-LAT) รวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม New Media เช่น AR จัดประชุมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ครั้งที่ 1 โดยมีวาระสำคัญประกอบด้วยการวิเคราะห์อุปสรรคและโอกาสในการสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลจากภาครัฐ อันนำไปสู่การขับเคลื่อนดิจิทัลคอนเทนต์ไทยอย่างยั่งยืน


ทั้งนี้ ในการประชุมได้มองเห็นถึงอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านการขาดแคลนบุคลากรที่มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเร็ว  การขาดหลักสูตรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสาขาของดิจิทัลคอนเทนต์ซึ่งควรเริ่มต้นตั้งแต่ในระดับประถมและมัธยม การขาดหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเกี่ยวกับกฎหมายต่างประเทศทั้งการจดลิขสิทธิ์และการทำสัญญา การขาดหน่วยงานกลางที่ดูแลด้านมาตรฐานงานแปลภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและเทคโนโลยีต่างๆ การมีข้อจำกัดของผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ไทยในที่ไม่สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่เพราะต้องปรับไปตามเกณฑ์ของผู้ให้ทุนสิ่งเหล่านี้หากปรับหรือแก้ไขได้ ก็จะทำให้การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยสามารถก้าวต่อไปอย่างมั่นคงในตลาดระดับโลก


ในขณะเดียวกันที่ประชุมก็ได้เห็นพ้องต้องกันว่า โอกาสของดิจิทัลคอนเทนต์ไทยยังคงมีอีกมาก  และยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดิจิทัลส่วนใหญ่เป็นการรับจ้างผลิต และคนไทยยังไม่ได้เป็นเจ้าของ IP อีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ยังมีความต้องการแพล็ตฟอร์มในการจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ ผู้มีทักษะดิจิทัล และนักลงทุนซึ่งหากมีแพล็ตฟอร์ม Crowd Funding ก็จะเป็นหนึ่งตัวช่วยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยได้


ทั้งนี้ สภาดิจิทัลฯ มีการวางแผนการจัดประชุมร่วมกับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อุตสาหกรรมภาพยนตร์และเพลง เพื่อรวบรวมข้อมูลและนำเสนอภาครัฐในการออกมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยต่อไป